VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh đã phát triển sâu rộng, được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Để phong trào thi đua tiếp tục đạt kết quả toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngày 27/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.
Theo đó, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua và tập trung vào những hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai cơ chế, chính sách, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng việc phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh trong việc xây dựng nông thôn mới phù hợp với vùng, miền, địa bàn và đối tượng dân cư; lắng nghe, tập hợp ý kiến, tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; huy động các tổ chức và cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới theo điều kiện và khả năng của từng địa phương; phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Kế hoạch yêu cầu việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, hoạt động của các cụm, khối thi đua giai đoạn 2016 - 2020. Bằng những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực gắn với phương châm “Phát huy nội lực là chính”, phong trào thi đua cần được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn ở địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới thực chất, khách quan, tránh chạy theo thành tích...

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước, phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 59% số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Minh Huyền

[Trở về]