VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổng kết công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp

(Website Quảng Bình) - Vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh năm qua và triển khai thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25-8-2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, sau một năm triển khai thực hiện, công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và dần đi vào nền nếp. Toàn tỉnh có 159/159 xã, phường, thị trấn có cán bộ tư pháp, hộ tịch chuyên trách đảm nhiệm công tác chứng thực. Ở các huyện, thành phố trong tỉnh, công tác chứng thực của các phòng tư pháp đã được giao cho một chuyên viên phụ trách tham mưu cho lãnh đạo phòng ký chứng thực. Nhờ đó đã góp phần đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, phòng ngừa tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế - xã hội địa phương... Báo cáo cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác công chứng, chứng thực và đề ra nhiệm vụ phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Tiếp đó, hội nghị đã triển khai thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25-8-2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận về những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác công chứng, chứng thực, đồng thời nêu lên những kiến nghị, đề xuất nhằm đưa công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn dần ổn định và phát triển.

M.A

[Trở về]