VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Trích từ nguồn xóa mái tranh nghèo thuộc ngân sách tỉnh năm 2019 số tiền 765 triệu đồng để cấp kinh phí hỗ trợ cho các địa phương Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn xóa mái tranh nghèo thuộc ngân sách tỉnh năm 2019 số tiền 765 triệu đồng để cấp kinh phí hỗ trợ cho UBND các huyện, thị xã: Quảng Trạch, Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ chi trả cho đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, huyện Quảng Trạch được cấp 192,5 triệu đồng để hỗ trợ xóa mái nhà tranh cho 77 hộ; thị xã Ba Đồn 112,5 triệu đồng hỗ trợ 45 hộ; huyện Bố Trạch 30 triệu đồng hỗ trợ 12 hộ; huyện Quảng Ninh 205 triệu đồng hỗ trợ 82 hộ; huyện Lệ Thủy 225 triệu đồng hỗ trợ 90 hộ. Trong đó mỗi hộ được hỗ trợ 2,5 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã có tên được cấp kinh phí chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo quy định.

Hồng Mến

[Trở về]