VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), ngày 12/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 62/UBND-NC về việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã trên cơ sở nội dung được quy định triển khai một số hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả; linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt, kịp thời thông tin, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, điểm chưa rõ trong chính sách, văn bản của Trung ương, tỉnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố để thực hiện những hình thức, biện pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp. Đối với các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng trên địa bàn, UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường thời lượng đăng tải, phát sóng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sở Tư pháp được giao làm đầu mối giúp UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả…

Minh Huyền

[Trở về]