VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2395/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 của tỉnh.
Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả pháp luật về PCTN, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy nhằm phòng ngừa, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; đồng thời triển khai đồng bộ biện pháp PCTN; nâng cao ý thức, trách nhiệm, của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quán triệt, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN; thực hiện hiệu quả công tác thông tin, truyền thông về PCTN, phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác đấu tranh PCTN, góp phần ổn định an ninh - chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến PCTN; tăng cường quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Để công tác PCTN đạt hiệu quả, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, Thủ trưởng trong công tác PCTN; thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy định về PCTN; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định pháp luật; xác định PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Hồng Mến

[Trở về]