VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3419/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. 
Mục tiêu của Kế hoạch là phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, phát triển thêm ít nhất 05 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ít nhất 200 lượt người tham gia hoạt động đo lường; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 15 lượt doanh nghiệp, tổ chức bao gồm doanh nghiệp có vốn Nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân; triển khai áp dụng Bộ tiêu chí Quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 01 phòng thí nghiệm được công nhận trên địa bàn tỉnh cho các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Đến năm 2030, đầu tư cơ sở hạ tầng về đo lường của tỉnh, mở rộng công nhận khả năng kiểm định 10 phép đo, hiệu chuẩn; phát triển thêm ít nhất 10 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ít nhất 200 lượt người tham gia hoạt động đo lường; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn cho ít nhất 50 lượt doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp có vốn Nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân; triển khai áp dụng Bộ tiêu chí Quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 02 phòng kiểm định, hiệu chuẩn được công nhận trên địa bàn tỉnh cho các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tập trung xây dựng, áp dụng cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; duy trì hệ thống chuẩn đo lường, đảm bảo độ chính xác và tính liên kết với chuẩn đo lường Quốc gia của Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lưọng sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường....

N.Q

[Trở về]