VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần đưa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu Tin có hình
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, toàn tỉnh hiện có 2.093 tiêu chí đạt chuẩn xây dựng NTM, riêng 6 tháng đầu năm tăng 21 tiêu chí so với năm 2018, bình quân đạt 15,4 tiêu chí/xã, tăng 0,2 tiêu chí; so với cả nước số tiêu chí bình quân của tỉnh cao hơn 0,1 tiêu chí/xã (toàn quốc 15,3 tiêu chí/xã). Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 51 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 37,5%; 34 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, chiếm 25%; 38 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, chiếm 27,9%; 13 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí, chiếm 9,6%. Trong đó thành phố Đồng Hới đạt bình quân 18,2 tiêu chí/xã; thị xã Ba Đồn 17,7 tiêu chí/xã; huyện Quảng Ninh 16,6 tiêu chí/xã; huyện Quảng Trạch 16,2 tiêu chí/xã; huyện Lệ Thủy 15,8 tiêu chí/xã; huyện Bố Trạch 15,3 tiêu chí/xã; huyện Tuyên Hóa 14,2 tiêu chí/xã và huyện Minh Hóa 11,5 tiêu chí/xã.

Để đạt được kết quả đó, 6 tháng đầu năm 2019, các cấp, ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo, trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình hiệu quả, đúng tiến độ. Các xã đăng ký đạt xã NTM trong năm 2019 đều có quyết tâm cao, cam kết về đối ứng nguồn vốn với tỉnh để thực hiện tiêu chí. Cùng với đó, các xã đã đạt chuẩn và xã phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2019 tiếp tục rà soát các tiêu chí hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án huy động nguồn lực cũng như bố trí nguồn vốn để triển khai đảm bảo thời gian.

Mặt khác, các địa phương cũng đã đầu tư nâng cấp, làm mới gần 108 km đường; trên 22 km kênh mương; xây dựng, nâng cấp 52 công trình trường học, 54 trường học, 01 trạm y tế; xây dựng 01 nhà văn hóa xã, 01 sân thể thao, 09 công trình cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn và 80 cổng chào; tu sửa, xây dựng 1.600 m2 khuôn viên các trường; lắp đặt hơn 11,3 km đường dây điện thắp sáng; hơn hơn 03 km đường hoa.... Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trong 6 tháng đầu năm 2019 là 642,1 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước 619,3 tỷ đồng; tín dụng thương mại và huy động từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác 05 tỷ đồng; đóng góp của cộng đồng dân cư 17,8 tỷ đồng…

Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn có 11 xã bị sụt giảm tiêu chí, trong đó huyện Lệ Thủy 03 xã, huyện Quảng Ninh 02 xã và huyện Minh Hóa 06 xã. Trong quá trình thực hiện Chương trình, nhiều xã còn tư tưởng ỷ lại vào nguồn vốn ngân sách, chưa chủ động huy động nguồn lực trong dân; chưa chú trọng thực hiện tiêu chí mềm hoặc phương án cụ thể cho các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo; khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các địa phương khá lớn. Tiến độ thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu tại một số địa phương còn chậm; giải ngân nguồn vốn Ngân sách Trung ương thấp, chỉ đạt 18,5%...

6 tháng cuối năm 2019, các cấp, các ngành và địa phương xác định tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì thường xuyên, có chiều sâu công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo sự chủ động, tự giác, cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới" và lấy kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại thi đua; nâng cao chất lượng các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" , các phong trào, mô hình hay như “ Dân vận khéo”, "Tuổi cao gương sáng", “Ngày nông thôn mới - đô thị văn minh"...

Bên cạnh đó, các địa phương tập trung duy trì, giữ chuẩn, xây dựng kế hoạch phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 đối với xã đã đạt chuẩn; khẩn trương triển khai kế hoạch để sớm đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí mới đối với các xã đã đạt chuẩn nhưng bị sụt giảm tiêu chí. Đối với các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2019 cần tập trung triển khai công trình, phần việc liên quan đến các tiêu chí chưa đạt; huy động mạnh mẽ sự tham gia của người dân, phối hợp chặt chẽ với sở, ngành được phân công chỉ đạo để triển khai theo kế hoạch đề ra, đặc biệt đối với hạng mục có khối lượng công việc lớn, thời gian thi công dài cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đối với tiêu chỉ đã đạt chuẩn thì củng cố hồ sơ để tích lũy khi trình xét công nhận xã đạt chuẩn theo đúng kế hoạch đề ra...

Mặt khác, các sở, ngành tăng cường trách nhiệm, tập trung phối hợp với địa phương hỗ trợ, hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí phụ trách, nhất là một số hạng mục của các xã phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu như tuyến đường Mai An, quy hoạch chỉ tiêu cụm dân cư, tiêu chí hộ nghèo và cơ sở vật chất văn hóa của xã Xuân Thủy; tiêu chí quy hoạch, chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo" của xã Lương Ninh...; đồng thời chủ động huy động nguồn lực, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, tiêu chí; ưu tiên các nội dung dễ làm, cần ít vốn để chỉ đạo thực hiện. Các ngành, địa phương đẩy mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình "Mỗi xã mỗi sản phẩm” (OCCP) năm 2019, đồng thời xác định đây là hướng đi tất yếu nhằm phát triển hình thức sản xuất sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế, có khả năng trên thị trường trong nước, quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí "Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí Quốc gia.

Ngoài ra, các cấp, các ngành và địa phương tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung phát triển công nghệ cao, chế biến sâu, chế biến tinh, bảo quản và giảm tổn thất sau thu hoạch; tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường đầu ra cho nông sản, có giải pháp thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để nông dân yên tâm sản xuất; quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng; kêu gọi, tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó chú trọng hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã, nông hộ để đầu tự và bao tiều sản phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình OCOP, ưu tiên thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án để khuyến khích các tổ chức kinh tế, cộng đồng tham gia phát triển sản xuất sản phẩm OCOP. Cùng với đó, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn nhằm thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo đúng tiên độ đề ra, đặc biệt ưu tiên vốn cho phát triển sản xuất và hạ tầng phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước giảm nghèo bền vững; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, nhất là vấn đề xử lý rác thải...

Tin rằng, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cùng sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, mục tiêu phấn đấu trong năm 2019 có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, 05 xã NTM nâng cao, 03 xã NTM kiểu mẫu; không có xã nào không tăng tiêu chí và tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí; quan tâm chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng bị sụt giảm tiêu chí... sẽ được hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Mai Anh

[Trở về]