VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai Dự án Nuôi gà Ri lai trên địa bàn xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3501/QĐ-UBND phê duyệt Dự án mô hình “Nuôi gà Ri lai” tại xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch.
Dự án nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Theo đó, Dự án do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư, được thực hiện trong năm 2019 tại thôn 4, thôn 5, xã Lâm Trạch với 30 hộ tham gia, gồm có 20 hộ nghèo, 06 hộ cận nghèo và 04 hộ mới thoát nghèo. Tổng kinh phí thực hiện 377 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng; kinh phí đối ứng của xã 01 triệu đồng; kinh phí đối ứng của các gia đình tham gia Dự án 76 triệu đồng.

Định mức hỗ trợ trực tiếp được thực hiện theo Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Dự án sẽ thu hồi tối thiểu 10% nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp để nâng cao trách nhiệm của các hộ gia đình tham gia mô hình và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Hồng Mến

[Trở về]