VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 8/2019 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 1731/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 08/2019.  
Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để lựa chọn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, PBGDPL, gồm: Phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII; tuyên truyền kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện Chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, tổ chức, người chăn nuôi và cộng đồng nắm vững, nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy hiểm, biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người chăn nuôi, mỗi hộ dân, mỗi trang trại, gia trại, cơ sở chăn nuôi phải có trách nhiệm cùng với chính quyền các cấp, tự chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi; tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải”; tiếp tục tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, thực hiện văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; PBGDPL về dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngoài ra, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019; tăng cường quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 8/2019; chủ động triển khai các Kế hoạch PBGDPL theo kế hoạch chung được UBND tỉnh ban hành... 

N.Quý

[Trở về]