VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thi hành Luật Trồng trọt trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1386/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trồng trọt trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung của Luật Trồng trọt để xác định công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả; đồng thời tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Trồng trọt đến các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác trồng trọt. Đây cũng là dịp để xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc tiến hành những hoạt động triển khai thi hành Luật Trồng trọt trên phạm vi toàn tỉnh cũng như nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Luật của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các nội dung được triển khai bao gồm tổ chức quán triệt thi hành, phổ biến nội dung của Luật Trồng trọt và các văn bản quy định chi tiết về nội dung của Luật Trồng trọt; rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành có liên quan đến Luật Trồng trọt; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Trồng trọt; thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật và xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch được giao trong Luật Trồng trọt.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức liên quan quán triệt đầy đủ nội dung của Luật Trồng trọt, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Luật trong tình hình hiện nay; xác định nội dung công việc cụ thể, thời gian thực hiện gắn với trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trồng trọt tại địa phương; phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung Kế hoạch theo đúng thời gian đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

Hồng Mến

[Trở về]