VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 809/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu của Kế hoạch là đến năm 2025 đáp ứng 100% nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh; 100% trường đại học, cao đẳng được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; tối thiểu 50% cán bộ có hoạt động liên quan đến nghiên cứu, phát triển được đào tạo cơ bản về sở hữu trí tuệ; tối thiểu 40% sản phẩm được công nhận là sản phẩm chủ lực, đặc thù cấp tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ; kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Đến năm 2030 tối thiểu 60% sản phẩm được công nhận là sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ và kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc; tối thiểu 75% cán bộ có hoạt động liên quan đến nghiên cứu và phát triển được đào tạo cơ bản về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ hoạt động tạo lập, quản lý và phát triển ít nhất 20 thương hiệu cộng đồng (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý) đã được bảo hộ.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Kế hoạch cũng xác định rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là: Đẩy mạnh hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; thúc đẩy đăng ký, tạo lập, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác; thúc đẩy, tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; nâng cao nhận thức, hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội…

PV Mai Anh

[Trở về]