VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện công tác kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu được nêu tại Kế hoạch số 289/KH-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 07/3/2018 về việc kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, trong quý II và quý III/2018, Kế hoạch sẽ kiểm tra công tác thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và huyện Minh Hóa; kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện Quảng Ninh, Minh Hóa, thành phố Đồng Hới và một số UBND cấp xã trong trường hợp xét thấy cần thiết. 

Nội dung kiểm tra bao gồm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật,trong đó tập trung chủ yếu việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiến hành kiểm tra, khảo sát phải thực hiện đúng quy định, lĩnh vực trọng tâm và tại đơn vị, địa phương theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã được ban hành, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao; đồng thời triển khai nghiêm túc, khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của đơn vị, địa phương được kiểm tra, khảo sát.

Kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, phát hiện những vướng mắc, bất cập để đưa ra kiến nghị, giải pháp, giúp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Minh Huyền

[Trở về]