Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1648/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).
Theo đó, các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về PCCC và CNCH trên phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở thôn, bản, tổ dân phố, mạng Internet, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền pháp luật, kiến thức PCCC và CNCH; chuyên mục “Toàn dân tham gia PCCC” phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; tổ chức treo băng rôn, hình ảnh, pa nô, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, xe thông tin lưu động; biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu pháp luật về PCCC và CNCH; in tờ rơi về kiến thức PCCC và CNCH để phát đến tận hộ gia đình ở xã, phường, thị trấn.

Cùng với đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội thao nghiệp vụ PCCC và CNCH; tổ chức tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH; xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân tham gia hoạt động PCCC và CNCH; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác PCCC và CNCH; thực tập phương án chữa cháy và CNCH với nhiều lực lượng tham gia; tổ chức Hội thao, Hội thi nghiệp vụ PCCC và CNCH toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH phù hợp với từng nội dung, đối tượng nhằm bảo đảm yêu cầu thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao; đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Kế hoạch nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân tham gia hoạt động PCCC và CNCH, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình và cá nhân trong thực hiện quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu cho các tầng lớp Nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH; phê phán, ngăn chặn, xử lý kịp thời những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định về PCCC.

PV Minh Huyền

[Trở về]