VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1883/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và văn bản hướng dẫn của Bộ chuyên ngành để triển khai Đề án thực hiện liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức giải quyết liên thông các TTHC thuộc phạm vi quản lý ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng Quyết định công bố TTHC liên thông được quy định tại Đề án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thiết lập quy trình tin học hóa các TTHC liên thông trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh ngay sau khi có quyết định công bố TTHC liên thông của Chủ tịch UBND tỉnh.

Mai Anh

[Trở về]