VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1698/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2019.
Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, sở, ngành và tổ chức liên quan để triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật DQTV. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, những vấn đề cơ bản của pháp luật về DQTV, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 9/2020 - quý IV/2022, các nội dung sẽ được triển khai thực hiện gồm: Cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV; tổ chức tập huấn cán bộ phổ biến nội dung cơ bản của Luật DQTV và văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành; tập huấn cấp huyện, cấp xã, các cơ quan tổ chức; xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ ở cấp xã; tổ chức hội thi pháp luật về DQTV; tọa đàm; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin, cơ sở và lồng ghép thông qua hoạt động khác...

Việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV năm 2019 phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và các địa phương. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương mình; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật DQTV với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về DQTV, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, kết hợp với các đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác.

Hồng Mến

[Trở về]