VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, bất cập nhằm xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 06/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1465/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X).
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chương trình hành động số 27-Ctr/TU ngày 06/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu có trách nhiệm trọng dụng đội ngũ trí thức trên địa bàn, ngành, lĩnh vực phụ trách; ưu tiên việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc; kịp thời rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ... đủ mạnh để thu hút nhân tài, phát huy tốt đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, nhà khoa học con em Quảng Bình, nhà khoa học trẻ, nhà khoa học từ các doanh nghiệp, nhà khoa học đã nghỉ công tác có nhiều tâm huyết, kinh nghiệm tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện xã hội...

Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, trách nhiệm của trí thức đối với xã hội; tôn trọng, phát huy tính tự chủ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức; khuyến khích thúc đẩy, tạo điều kiện hoạt động nghiên cứu, triển khai công nghệ; gắn đào tạo đại học, sau đại học với nghiên cứu phục vụ sản xuất kinh doanh; ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức; tăng cường huy động, đa dạng hóa nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố mở rộng hợp tác, giao lưu giữa các tỉnh trong nước, quốc tế về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức học tập, tiếp cận thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, các ngành, địa phương tập trung kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các hội thành viên theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tăng cường sinh hoạt tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ, sinh viên; xây dựng quy định về phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ.

Mai Anh

 

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp