VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất..., để nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện, ngày 08/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1594/STNMT-CCQLĐĐ về việc triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. 
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt; thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án; rà soát, đối chiếu các công trình, dự án đưa vào Kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất được duyệt; xác định cụ thể vị trí, quy mô diện tích, loại đất cần thu hồi, chuyển mục đích cho từng công trình, dự án, không đăng ký chung chung; cung cấp hồ sơ pháp lý đối với các công trình, dự án liên quan theo quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để có cơ sở thẩm định, trình phê duyệt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp với quy hoạch, cơ sở pháp lý và tính chính xác của các công trình, dự án trước khi trình thẩm định, phê duyệt.

N.Quý

[Trở về]