VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện Nghị quyết 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 432/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (các nhiệm vụ thú y).
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương tham mưu, xây dựng, báo cáo UBND tỉnh Đề án kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định. Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở chủ động phối hợp các ban, ngành liên quan kịp thời tham mưu thành lập Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A; đôn đốc, triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật có khả năng lây nhiễm sang người, xử lý triệt để, không để lây lan rộng; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp, người chăn nuôi trên địa bàn xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính rà soát cân đối nguồn nhân lực, vật lực theo Đề án kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp đảm bảo đủ sức thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo quy định của Luật Thú y, Luật Chăn nuôi trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để bố trí thêm chức danh thú y xã trong tổng số những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại Quyết định số 5208/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tại Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn; chủ động ban hành kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng, xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch bệnh gồm Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại chó và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác.

Minh Huyền

[Trở về]