VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 435/UBND-NC về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2020.
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017; tiếp tục triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác thanh niên; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, phục vụ tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai một số công tác trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2020 nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thanh niên theo thẩm quyền; tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên bộ: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ...

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ làm việc tại cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Điều 8, Mục II Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai Bộ tiêu chí thống kê về thanh niên Việt Nam, tổng hợp số liệu về thanh niên để đánh giá việc thực hiện chính sách đối với thanh niên hàng năm và 05 năm, đồng thời làm cơ sở hoạch định chính sách, chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh; chuẩn hóa nội dung, phương pháp tính từng chỉ tiêu trong Bộ Chỉ tiêu thống kê về Thanh niên Việt Nam và lồng ghép vào hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ tổng hợp, phân tích số liệu, biên soạn và công bố số liệu về thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh; căn cứ Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 và Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động hợp tác Quốc tế về thanh niên theo thẩm quyền; tạo điều kiện để cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên, tham gia lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã theo Đề án 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Chính phủ; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2020 cũng như tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; tham mưu triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua, ban hành.

Đối với các huyện thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện và thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTG ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện bố trí, sắp xếp vào các chức danh, vị trí việc làm phù hợp với những trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu công tác vị trí tuyển dụng; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với thanh niên tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTG ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồng Mến

 

[Trở về]