VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1126/UBND-KT triển khai thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối tham mưu việc thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh mục, tham mưu ban hành Quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan phối hợp tham mưu bố trí khoản kinh phí tối thiểu bằng 05% vốn chi ngân sách địa phương hàng năm cho ngành Nông nghiệp để thực hiện chính sách quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời lồng ghép từ các chương trình, dự án và quỹ hợp pháp để triển khai thực hiện cơ chế, chính sách theo quy định; ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương và định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp theo quy định.

Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cũng tập trung tham mưu ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh; rà soát, tổng hợp danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ... Các huyện, thành phố, thị xã rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền cho doanh nghiệp trên địa bàn về cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ giúp doanh nghiệp nắm và thực hiện các thủ tục để được hỗ trợ theo quy định...

Mai Anh

[Trở về]