VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai tích hợp 03 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Hộ tịch tổ chức triển khai tại địa phương và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 675/UBND-KSTTHC về việc khẩn trương thực hiện Đề án 06 và Công văn số 496/BTP-HTQT ngày 22/02/2022 của Bộ Tư pháp.
Theo đó, để triển khai tích hợp 03 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn) tổ chức triển khai tại địa phương và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh văn bản kiến nghị, đề xuất Bộ Tư pháp hướng dẫn việc tích hợp, kết nối về Cổng Dịch vụ công tỉnh để tổ chức thực hiện. Trường hợp các dịch vụ công nêu trên được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao địa phương xây dựng dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Sở Tư pháp khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình dịch vụ công trực tuyến, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và kiến nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, liên quan khẩn trương liên hệ với đơn vị chuyên trách của Bộ Tư pháp để thực hiện việc kết nối liên thông dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp; đẩy nhanh hoạt động số hóa sổ hộ tịch, đảm bảo dữ liệu hộ tịch được số hóa theo đúng thời hạn và hướng dẫn.

Ngoài ra, Sở Tư pháp chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát, cập nhật dữ liệu theo đúng tinh thần hướng dẫn tại mục 1, mục 2 Công văn số 496/BTP-HTQT ngày 22/02/2022 của Bộ Tư pháp và Công văn số 597/UBND-KSTT ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh; rà soát, đánh giá việc bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc đăng ký, quản lý hộ tịch; tổng hợp số liệu thống kê cập nhật các đơn vị đã được trang bị máy tính có cấu hình phù hợp, kết nối mạng internet ổn định phục vụ riêng cho hoạt động đăng ký hộ tịch bằng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung; trang thiết bị bổ trợ như máy in, máy quét... của cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát của cấp huyện, xã gửi Sở Tư pháp trước ngày 06/5/2022. Sở Tư pháp tổng hợp kết quả toàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp (qua Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) trước ngày 10/5/2022.

PV Hồng Mến

[Trở về]