VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1157/KH-UBND về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) 
Theo đó, Kế hoạch xác định các nội dung cần tổng kết như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ, Công ước Liên hợp quốc về PCTN; việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về chống tham nhũng; mô hình tổ chức các cơ quan PCTN và sự phối hợp giữa các cơ quan PCTN; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; công tác thu hồi tài sản tham nhũng; hoạt động giám sát công tác PCTN; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; việc nội luật hóa, thực thi Công ước quốc tế Liên hợp quốc về Chống tham nhũng; đánh giá tình hình tham nhũng và nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong việc thực hiện Luật PCTN, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất giải pháp.

Để tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng và gửi báo cáo tổng kết; đồng thời tổng hợp kết quả, dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN trong phạm vi toàn tỉnh; các sở, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để tiến hành tổng kết và báo cáo tổng kết theo Đề cương hướng dẫn báo cáo và Kế hoạch này. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng phân công trách nhiệm cho một số ngành, cơ quan liên quan xây dựng báo cáo chuyên đề đánh giá toàn diện một số nội dung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành mình.

Theo Kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện gửi báo cáo về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh trước ngày 20/11/2015, tổ chức tổng kết vào tháng 12/2015; hội nghị tổng kết ở tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 01/2016.

N.Quý

[Trở về]