VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019.
Theo đó, việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần Bộ chỉ số cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019 của Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để thực hiện tự đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019 đầy đủ nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định; phản ánh thực chất kết quả cải cách hành chính của tỉnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm thực hiện Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các nội dung của việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh.

Các cơ quan triển khai thực hiện việc tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019, đồng thời gửi báo cáo kết quả kèm theo tài liệu kiểm chứng về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) bằng văn bản trước ngày 31/01/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ.

Mai Anh

[Trở về]