VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh.
Quy định áp dụng đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ tối đa 03 triệu đồng/doanh nghiệp gồm lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, kinh phí khắc dấu, làm biển hiệu cho doanh nghiệp; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ tối đa 03 triệu đồng/doanh nghiệp bao gồm: Kinh phí khắc dấu, chữ ký số (giải pháp số) cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đồng thời đáp ứng điều kiện tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Quy định này thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Theo đó, trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ được quy định: Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, hồ sơ đề nghị hỗ trợ lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu doanh nghiệp khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm bản đề nghị thanh toán khoản hỗ trợ của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này; bản sao văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp (nếu có); hóa đơn, chứng từ liên quan; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, để hỗ trợ kinh phí làm biển hiệu sau khi thành lập mới, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp ở Bộ phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Bản đề nghị thanh toán khoản hỗ trợ của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này; bản sao văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp (nếu có); hóa đơn, chứng từ liên quan; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc dấu doanh nghiệp và kinh phí chữ ký số (giải pháp số) khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, gồm bản đề nghị thanh toán khoản hỗ trợ của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này; bản sao văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp (nếu có); hóa đơn, chứng từ liên quan; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan giải quyết nhanh chóng thủ tục, chính sách hỗ trợ.

Hồng Mến

[Trở về]