VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Từ năm 2020 - 2023: Triển khai Đề án Số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4824/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Đề án Số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử được triển khai từ năm 2020 - 2023 với mục tiêu từng bước xây dựng, tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẽ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch và đồng bộ thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Hộ tịch. Bên cạnh đó, Đề án cũng nhằm thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch cũ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo hướng hình thành Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với cấu trúc chuẩn tại tất cả cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đề án đã xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là: Thành lập Tổ Chỉ đạo chuyển đổi dữ liệu hộ tịch; tiến hành thống kê, chỉnh lý số liệu hộ tịch từ ngày 31/8/2018 (Cơ sở dữ liệu hộ tịch của tỉnh chính thức hoạt động từ ngày 01/9/2018) trở về trước hiện đang còn lưu trữ bằng sổ giấy; chuyển đổi toàn bộ dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số bằng Phần mềm Quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử. Đặc biệt, việc chuyển đổi dữ liệu phải đảm bảo toàn bộ thông tin trong sổ giấy được chuyển hóa thành dữ liệu số, thể hiện trên các trường thông tin bắt buộc số hóa và đảm bảo chuẩn hóa dữ liệu theo hướng dẫn thực hiện số hóa của Bộ Tư pháp; trước khi đóng băng dữ liệu phải tiến hành kiểm tra, phê duyệt nhằm đảm bảo số liệu nhập vào chính xác so với sổ giấy...

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện nhiệm được giao đảm bảo đúng nội dung tiến độ, tuân thủ quy định quản lý hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, ứng dụng công nghệ thông tin vào đăng ký, quản lý hộ tịch.

Mai Anh

[Trở về]