VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Từ ngày 01/11/2019: Huyện Lệ Thủy áp dụng thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình và hoạt động xây dựng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/10/2019, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Công văn số 2408/UBND-KTHT về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực quản lý chất lượng công trình và hoạt động xây dựng áp dụng tại cấp huyện.
Theo đó, thực hiện Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC trong các lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình và hoạt động xây dựng áp dụng tại UBND huyện, để triển khai đảm bảo theo đúng quy định, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, xã, thị trấn, chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện (Trung tâm Giao dịch một cửa liên thông). Cụ thể: Đối với lĩnh vực quản lý chất lượng công trình bao gồm thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện; đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng bao gồm thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trừ phần thiết kế công nghệ) của báo cáo kinh tế kỹ thuật có công trình cấp II, III sử dụng vốn Nhà nước ngoài Ngân sách, dự án PPP, trừ dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng; thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng; đối với thủ tục thẩm định thiết kế/thiết kế điều chỉnh của công trình công cộng cấp III, công trình có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng sử dụng vốn khác.

Việc thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình và hoạt động xây dựng sẽ được bắt đầu thực hiện từ ngày 01/11/2019. Riêng đối với những hồ sơ đang trình thẩm định tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng thì tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành.

Hồng Lựu

 

[Trở về]