VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Từ ngày 02 - 05/6/2020, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/5/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-HĐND về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 - HĐND tỉnh khóa XVII.
Theo đó, trong thời gian 04 ngày từ ngày 02 - 05/6/2020, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc với cử tri tại 21 điểm theo đơn vị bầu cử.

Cụ thể, tại huyện Minh Hóa 02 điểm; Tuyên Hóa 02 điểm; thị xã Ba Đồn 02 điểm; huyện Quảng Trạch 02 điểm; huyện Bố Trạch 04 điểm; thành phố Đồng Hới 03 điểm; huyện Quảng Ninh 02 điểm và huyện Lệ Thủy 04 điểm.

Để công tác tiếp xúc diễn ra thuận lợi và đảm bảo chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh căn cứ thời gian, số điểm tiếp xúc cử tri chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri và thực hiện chủ trương tiếp xúc hai cấp cử tri nơi có điều kiện; đồng thời phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp thống nhất địa điểm, danh sách đại biểu, thời gian tiếp xúc cụ thể; kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng liên quan.

UBND tỉnh phân công các sở, ban, ngành và chỉ đạo địa phương bố trí cán bộ tham gia tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải trình ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền trước cử tri...

Hồng Mến

[Trở về]