VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Từ ngày 20/5 - 30/6/2020, phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Với chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh”, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, cá nhân, hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trong đó việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải ưu tiên hàng đầu.
Để triển khai thực hiện các hoạt động, ngày 20/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 825/UBND-KTvề việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện để chỉ đạo, phối hợp, tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 20/5 - 30/6/2020, có thể kéo dài đến Ngày Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8), đồng thời lồng ghép với sự kiện, ngày lễ lớn khác như Ngày Môi trường thế giới...

Tuần lễ bao gồm các hoạt động chính, đó là: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương trong điều kiện tuân thủ chặt chẽ quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức chiến dịch truyền thông trực tuyến trên trang thông tin điện tử của địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nội dung trên trong tiết học...

Minh Huyền

[Trở về]