VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên Hóa: Tăng tốc xây dựng nông thôn mới 
Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn, năm 2017, huyện Tuyên Hóa tiếp tục đặt ra các mục tiêu: phấn đấu có thêm 1 xã về đích NTM (xã Văn Hóa); bình quân mỗi xã tăng thêm từ 1 đến 2 tiêu chí/xã; 100% số xã đã đạt chuẩn NTM đều xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng cho từng tiêu chí...

 

Ngoài ra, huyện Tuyên Hoá cũng đề ra nhiều mục tiêu phấn đấu trong năm 2017, như: chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; phấn đấu giảm 2-2,5% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2016; nâng tổng số lao động được đào tạo nghề đạt 41%; 87% hộ nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh; chú trọng hoàn thành các công trình thiết yếu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn...
T

uyên Hóa đã chủ động đổi mới cả về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện. Đến nay, Tuyên Hóa cơ bản hoàn tất xây dựng lộ trình, nhiệm vụ thực hiện NTM trong năm 2017 và cho cả giai đoạn 2017-2020 đối với toàn huyện và từng địa phương cụ thể.

Tuyên Hóa bám sát nhiệm vụ trọng tâm xây dựng NTM trong giai đoạn mới, đó là: xây dựng NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững...

Năm 2017, huyện Tuyên Hoá tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo xây dựng NTM phải thực hiện kiên trì, thường xuyên, liên tục, bền bỉ; mục tiêu xây dựng NTM nhằm phục vụ cho nhân dân, là sự nghiệp của dân, do dân làm, dân thụ hưởng, do đó, cần phát huy vai trò làm chủ của người dân trong thực hiện chương trình; các nội dung của chương trình cần phải được chỉ đạo triển khai thực chất, hiệu quả và vững chắc...

Với quyết tâm cao, từ đầu năm 2017, UBND huyện Tuyên Hoá quyết liệt chỉ đạo UBND các xã triển khai đồng đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp rất cụ thể, thiết thực, sâu sát với tình hình thực tế ở mỗi một địa bàn, gồm: tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng NTM theo cơ chế đầu tư đặc thù, rút gọn; bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện chương trình; tập trung xử lý nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng cải thiện chất lượng môi trường nông thôn, an toàn vệ sinh thực phẩm; tập trung xử lý các vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi; khắc phục ô nhiễm làng nghề; thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm làm cơ sở cho việc chỉ đạo chương trình một cách hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền xây dựng NTM.

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Tuyên Hoá cũng lưu ý, thời gian tới, các địa phương cần chú trọng vào việc phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; chống tư tưởng ỷ lại và không muốn thoát nghèo để được hưởng sự hỗ trợ Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”...; nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mới đây, Tuyên Hóa chỉ đạo các xã đạt chuẩn NTM ở huyện phải tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; cần có giải pháp bảo đảm đạt chuẩn bền vững các tiêu chí; phấn đấu tất các xã đều được công nhận lại sau 5 năm.

Ngoài ra, đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2017, UBND huyện Tuyên Hóa chỉ đạo, phải chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện chương trình một cách cụ thể; tiến hành phân công các cơ quan chuyên môn của huyện trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; phấn đấu hoàn thành đúng thời gian quy định (trong đó cần lưu ý đến các tiêu chí, như: hộ nghèo, thu nhập, môi trường... và phải có giải pháp duy trì các tiêu chí đã đạt được, huy động đủ nguồn đối ứng của địa phương).

Đối với các xã chưa đạt NTM, trên cơ sở các bài học kinh nghiệm được rút ra, huyện Tuyên Hóa yêu cầu các địa phương này phải có sự chủ động trong việc huy động các nguồn lực tập trung đầu tư cho NTM; tăng cường chỉ đạo và tạo sự chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực, tiêu chí; ưu tiên các nội dung dễ làm, cần ít vốn và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương...

Tính đến cuối tháng 3-2017, huyện Tuyên Hoá có 212 tiêu chí đạt chuẩn NTM. Hiện nay, bình quân toàn huyện đạt 11,1 tiêu chí/xã. Tổng số xã trên địa bàn huyện đạt 19 tiêu chí: 2 xã, chiếm 10,5% (Châu Hóa, Mai Hóa); đạt 15 tiêu chí: 2 xã, chiếm 10,5% (Văn Hóa, Tiến Hóa); đạt 14 tiêu chí: 1 xã, chiếm 5,3% (Phong Hóa); đạt 11 tiêu chí: 4 xã, chiếm 21% (Thuận Hóa, Đồng Hóa, Đức Hóa, Hương Hóa); đạt 10 tiêu chí: 3 xã, chiếm 15,8% (Thanh Hóa, Kim Hóa, Sơn Hóa); đạt 9 tiêu chí: 3 xã, chiếm: 15,8% (Thanh Thạch, Cao Quảng, Lê Hóa); đạt 8 tiêu chí: 2 xã, chiếm 10,5% (Thạch Hóa, Nam Hóa); đạt 7 tiêu chí: 1 xã, chiếm: 5,3% (Lâm Hóa,); đạt 6 tiêu chí: 1 xã chiếm 5,3% (Ngư Hóa).
 

 

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]