VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 219/UBND-NC về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết bằng hình thức phù hợp; thực hiện đăng tải toàn văn nội dung văn bản Luật, tài liệu tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng khi có nhu cầu; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về các nội dung, tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về nội dung các văn bản, các ngành, địa phương, đơn vị cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ứng của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp trên thực tế; tổ chức phổ biến, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận về việc thực hiện pháp luật.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thi hành, tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các Luật liên quan trực tiếp đến phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình quản lý. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đồng thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho hội viên, thành viên, tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi quản lý; các ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết…

Được biết, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 09 Luật (Luật Bảo vệ bí mật của Nhà nước, Luật Công an Nhân dân, Luật Đặc xá, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch) và 10 Nghị quyết quan trọng (Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019, Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương…).

Mai Anh

[Trở về]