Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2363-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là thúc đẩy phát triển các loại hình thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo gắn liền với quy mô, trình độ phát triển sản xuất, kinh doanh, hài hòa giữa phát triển thương mại khu vực này với các vùng miền khác, giữa mục tiêu phát huy lợi thế so sánh với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, phát triển mạnh mẽ lực lượng doanh nghiệp sản xuất và phân phối thuộc mọi thành phần kinh tế thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo...

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 - 2025, đó là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng về giá trị của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 09%/năm; phát triển sản phẩm, hàng hóa có bao bì, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, đảm bảo uy tín, chất lượng là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của huyện miền núi, vùng cao, vùng bãi ngang ven biển trong tỉnh để đưa vào hệ thống phân phối tiêu thụ trên thị trường nội địa, xuất khẩu; xây dựng mạng lưới thương nhân, doanh nghiệp có năng lực tham gia hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng bãi ngang ven biển trong tỉnh tăng từ 08 - 10%/năm trong giai đoạn 2021 - 2025...

Kế hoạch cũng nêu rõ phạm vi, địa bàn triển khai thực hiện gồm các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy (theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ) từ năm 2021 đến hết năm 2025. Kế hoạch hướng tới các đối tượng là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại; tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng bãi ngang ven biển; tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại, phát triển chuỗi cung ứng vật tư hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm ra thị trường trong nước, xuất khẩu; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện, thụ hưởng và quản lý dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc Kế hoạch quy định tại Quyết định 1162/QĐ-TTg.

Nội dung Kế hoạch, bao gồm: Thông tin, tuyên truyền về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; phát triển các mặt hàng tiềm năng lợi thế của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; phát triển thương mại hàng hóa, dịch vụ của khu vực gắn với hoạt động du lịch biển đảo; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, doanh nghiệp, thương nhân làm công tác phát triển thương mại tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

PV Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN