VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
UBND tỉnh chỉ đạo cấp, gia hạn Thẻ Bảo hiểm Y tế cho một số đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/01/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 58/UBND-KGVX về việc cấp, gia hạn Thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho một số đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng năm 2021.
Theo đó, trước mắt sẽ cấp, gia hạn Thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020); Nhân dân 11 xã, 08 thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo tiêu chí quy định tại Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, (gồm: Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy - huyện Lệ Thủy; Trường Sơn - huyện Quảng Ninh; Tân Trạch, Thượng Trạch - huyện Bố Trạch; Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn - huyện Minh Hóa; Lâm Hóa - huyện Tuyên Hóa; bản Khe Ngát - Thị trấn Nông trường Việt Trung, bản Rào Con - Thị trấn Phong Nha - huyện Bố Trạch, bản Cà Xen - xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, thôn Yên Vân - xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa; các bản: Khe Dây, Khe Ngang, Lâm Ninh, Hang Chuồn Nà Lâm - xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh); người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cho đến khi có hướng dẫn của Trung ương.

Riêng các nhóm đối tượng còn lại chờ hướng dẫn của Trung ương.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Lao động và Xã hội chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố kịp thời cung cấp danh sách người nghèo, người cận nghèo theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020) đã được UBND cấp huyện phê duyệt cho Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh và cấp huyện để cấp, gia hạn Thẻ BHYT.

Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương liên quan kịp thời cung cấp danh sách Nhân dân 11 xã, 08 thôn/bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cho Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh và cấp huyện để cấp, gia hạn Thẻ BHYT.

Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội cấp huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã kịp thời thực hiện cấp, gia hạn Thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng trên. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua Thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng trên theo quy định. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho đối tượng. UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức cấp, gia hạn Thẻ BHYT đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời.

Hồng Mến

[Trở về]