VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
UBND tỉnh: Triển khai thực hiện phong trào thi đua ''Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới''

(Website Quảng Bình) - Chiều ngày 10-10-2011, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân chủ trì.
Tại hội nghị, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" với các nội dung bám sát 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các phong trào thi đua được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, ban hành thực hiện các chính sách, đề xuất những giải pháp hữu ích, huy động các nguồn lực, phát huy công sức, cơ sở vật chất, phấn đấu hoàn thành sớm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua "Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2011-2015 sẽ ban hành kế hoạch và tổ chức phát động, đăng ký chỉ đạo điểm xã xây dựng mô hình nông thôn mới; đánh giá việc chỉ đạo, nhân rộng phong trào xây dựng nông thôn mới; giai đoạn 2 từ năm 2016-2020 đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và tổng kết phong trào xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng chí giao Ban thi đua - Khen thưởng dự toán kinh phí, phối hợp với Sở Tài chính, bảo đảm nguồn kinh phí cho các đợt phát động cũng như việc tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiến tiến, phục vụ cho phong trào thi đua "Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" trong các năm và từng giai đoạn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành phố kịp thời hưởng ứng, tuyên truyền, triển khai phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đến cấp xã, thôn, bản tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thồng chính trị để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua này.

Đặng Hà

[Trở về]