LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY
NGUYỄN HỮU HOÀI

+ Họ và tên: Nguyễn Hữu Hoài

+ Ngày sinh: 15/10/1958

+ Quê quán: Xã Dương Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 16/12/1983

    Ngày chính thức: 16/6/1985

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Nông nghiệp

+ Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Tỉnh ủy

+ Chức vụ Chính quyền: Chủ tịch UBND tỉnh

+ Điện thoại cơ quan: 0232.3822341

+ Email: hoainh@quangbinh.gov.vn