VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa: Thông báo xét tuyển công chức đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2017 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Minh Hóa về việc xét tuyển công chức đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2017; UBND huyện thông báo xét tuyển công chức đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2017 với các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu xét tuyển:

- Chức danh Trưởng Công an xã: 04 chỉ tiêu.

- Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã: 07 chỉ tiêu.

2. Thời gian, lệ phí và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 01/03/2017 đến ngày 31/3/2017.

- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Minh Hóa (Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

3. Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Minh Hóa cùng với Thông báo này.

4. Về điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí xét tuyển và các quy định khác: Được niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND huyện Minh Hóa và đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Minh Hóa (https://minhhoa.quangbinh.gov.vn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đinh Hữu Niên

[Trở về]