VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Trần Thắng

Chủ tịch
Trần Thắng

 

Phó Chủ tịch Thường trực
Đoàn Ngọc Lâm

Phó Chủ tịch
Hồ An Phong

Phó Chủ tịch
Phan Mạnh Hùng
 
 

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

     
Đ/c Đoàn Sinh Hòa  
Chỉ huy trưởng
Bộ CHQS tỉnh

Đoàn Sinh Hòa
Giám đốc
Công an tỉnh
Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Nguyễn Trần Quang
     
Đ/c Trần Thế Vương Đ/c Đặng Ngọc Tuấn Đ/c Phan Phong Phú
Giám đốc
Sở Nội vụ

  Trần Thế Vương
Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo

Đặng Ngọc Tuấn
Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phan Phong Phú
     
Đ/c Phạm Quang Long Đ/c Trần Chí Tiến Đ/c Nguyễn Huệ
Giám đốc
Sở Tài chính

 Phạm Quang Long
Giám đốc
Sở Tư pháp

Trần Chí Tiến
Giám đốc
Sở Tài nguyên và M.trường

Nguyễn Huệ
     
Đ/c Mai Văn Minh Đ/c Phạm Văn Năm Đ/c Phạm Quang Hải
Giám đốc
Sở Nông nghiệp và PTNT
Mai Văn Minh
Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải

Phạm Văn Năm
Giám đốc
Sở Công thương

Phạm Quang Hải
     
Đ/c Nguyễn Trường Sơn Đ/c Nguyễn Chí Thắng Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy
Giám đốc
Sở
Lao động TB&XH
Nguyễn Trường Sơn
Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Chí Thắng
Giám đốc
Sở
Văn hóa và Thể thao
Nguyễn Thị Bích Thủy
     
Đ/c Lê Công Hữu Đ/c Dương Thanh Bình Đ/c Nguyễn Ngọc Quý
Chánh
Thanh tra tỉnh

Lê Công Hữu
Giám đốc
Sở Y tế

Dương Thanh Bình
Giám đốc
Sở
Du lịch
  Nguyễn
Ngọc Quý
     
Đ/c Hoàng Hữu Thái Đ/c Lê Anh Tuấn Đ/c Võ Ngọc Thanh
Giám đốc
Sở Thông tin và T.thông

Hoàng Hữu Thái

Giám đốc
Sở
Xây dựng
Lê Anh Tuấn

Trưởng
Ban Dân tộc

Võ Ngọc Thanh
     
  Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang  
  Giám đốc
Sở Ngoại vụ

Nguyễn Thị Hương Giang
 

  

>>> Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 2026.


Xem thêm:
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011-2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004-2011
[Trở về]