VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4979/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình năm 2021.
Xem tiếp
Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độxây dựng Chính quyền điện tử của... Tin có hình
Xem tiếp
Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng... Tin có hình
Xem tiếp
Quyết định số 5074/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
Quyết định số 4900/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2020 Tin có hình
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Công điện số 724/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tin có hình
Xem tiếp
Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong... Tin có hình
Xem tiếp
Kế hoạch số 619/KH-UBND ngày 16/5/2019 về tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung... 
Xem tiếp
Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy định về “một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết... 
Xem tiếp
Quyết định số 1208/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh... 
Xem tiếp