VĂN BẢN MỚI

Quyết điịnh số 4693/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính... 
Xem tiếp
Quyết định số 4667/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại... 
Xem tiếp
Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về việc Ban Chỉ đạo triển khai Đề án thành lập Trung tâm Hành chính... 
Xem tiếp
Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công 
Xem tiếp
Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm... 
Xem tiếp
Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Giá... 
Xem tiếp
Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm)... 
Xem tiếp
Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giá thuộc thẩm quyền... 
Xem tiếp
Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giá thuộc thẩm quyền... 
Xem tiếp