VĂN BẢN MỚI

Quyết định số 5074/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
Quyết định số 4900/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2020 Tin có hình
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Công điện số 724/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tin có hình
Xem tiếp
Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong... Tin có hình
Xem tiếp
Kế hoạch số 619/KH-UBND ngày 16/5/2019 về tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung... 
Xem tiếp
Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy định về “một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết... 
Xem tiếp
Quyết định số 1208/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh... 
Xem tiếp
Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm,... 
Xem tiếp
Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong... 
Xem tiếp
Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại... 
Xem tiếp