VĂN BẢN MỚI

Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung... 
Xem tiếp
Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở... 
Xem tiếp
Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Báo chí; Xuất bản,... 
Xem tiếp
Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khiếu nại,... 
Xem tiếp
Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm... 
Xem tiếp
Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực... 
Xem tiếp
Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực... 
Xem tiếp
Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị... 
Xem tiếp
Công văn số 1284/UBND-NC ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm... 
Xem tiếp
Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý... 
Xem tiếp