VĂN BẢN MỚI

Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân... 
Xem tiếp
Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài... 
Xem tiếp
Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trọng tài... 
Xem tiếp
Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu giá tài... 
Xem tiếp
Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần do... 
Xem tiếp
Quyết điịnh số 4693/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính... 
Xem tiếp
Quyết định số 4667/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại... 
Xem tiếp
Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về việc Ban Chỉ đạo triển khai Đề án thành lập Trung tâm Hành chính... 
Xem tiếp
Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công 
Xem tiếp