VĂN BẢN MỚI

Phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố, thị xã đều có cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Xác định khoa học công nghệ (KHCN) và công nghệ cao (CNC) là xu thế tất yếu, cần thiết đối với phát triển sản xuất nông nghiệp và để tạo đà cho việc ứng dụng CNC, thời gian...
Xem tiếp
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong... 
Xem tiếp
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP... 
Xem tiếp
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ... 
Xem tiếp
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ: Về chính sách tinh giản biên chế 
Xem tiếp
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 
Xem tiếp
Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Xem tiếp
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Xem tiếp
Báo cáo số 3515/BC-BNV ngày 26/09/2013 của Bộ Nội vụ Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2013
Xem tiếp
Công văn số 3466/BNV-CCHC ngày 24/09/2013 của Bộ Nội vụ về việc quy định trao đổi văn bản dạng điện tử trong cải cách hành chính
Xem tiếp