VĂN BẢN MỚI

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ: Về chính sách tinh giản biên chế 
Xem tiếp
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 
Xem tiếp
Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Xem tiếp
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Xem tiếp
Báo cáo số 3515/BC-BNV ngày 26/09/2013 của Bộ Nội vụ Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2013
Xem tiếp
Công văn số 3466/BNV-CCHC ngày 24/09/2013 của Bộ Nội vụ về việc quy định trao đổi văn bản dạng điện tử trong cải cách hành chính
Xem tiếp
Quyết định 845/QĐ-BNV ngày 24/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định
Xem tiếp
Thông tư 06/2013/TT-BNV ngày 17/07/2013 của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Xem tiếp
Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Xem tiếp
Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Xem tiếp