Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong... 
Xem tiếp
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP... 
Xem tiếp
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ... 
Xem tiếp
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ: Về chính sách tinh giản biên chế 
Xem tiếp
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 
Xem tiếp
Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Xem tiếp
Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Xem tiếp
Báo cáo số 3515/BC-BNV ngày 26/09/2013 của Bộ Nội vụ Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2013
Xem tiếp
Công văn số 3466/BNV-CCHC ngày 24/09/2013 của Bộ Nội vụ về việc quy định trao đổi văn bản dạng điện tử trong cải cách hành chính
Xem tiếp
Quyết định 845/QĐ-BNV ngày 24/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định
Xem tiếp
Quyết định số 5074/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
Quyết định số 4900/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2020 Tin có hình
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Công điện số 724/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tin có hình
Xem tiếp
Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong... Tin có hình
Xem tiếp
Kế hoạch số 619/KH-UBND ngày 16/5/2019 về tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung... 
Xem tiếp
Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy định về “một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết... 
Xem tiếp
Quyết định số 1208/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh... 
Xem tiếp
Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm,... 
Xem tiếp
Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong... 
Xem tiếp
Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại... 
Xem tiếp