Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng...
Xem tiếp
Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 về Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội. Những năm qua, cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Xem tiếp
Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hơn 4 năm qua, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Xem tiếp
Ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác
Ban Bí thư Trung ương Ðảng vừa ban hành Kế hoạch số 03-KH/T.Ư, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2008

(Ban hành kèm theo Thông báo Kết luận số  02-TB/BCĐCVĐ,  ngày 22  tháng 10   năm 2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương)
- Căn cứ mục đích,yêu cầu, nội dung Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Kế hoạch 03-KH/BTGTW ngày 14-5-2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2007-2011; trên cơ sở kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2007, đề xuất, kiến nghị của các ngành, địa phương tại Hội nghị sơ kết bước một cuộc vận động 6/2007.

Xem tiếp
Thông báo số 02- TB/BCĐCVĐ ngày 22 tháng 10 năm 2007 về Kết luận phiên họp ngày 26-9-2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngày 26-9-2007, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã họp lần thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. Tham gia cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và thành viên Bộ phận Giúp việc của Ban Chỉ đạo.

Xem tiếp
Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Xem tiếp
Quyết định số 82-QĐ/TW ngày 12/9/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Xem tiếp
Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Xem tiếp
Bộ câu hỏi mới của Hội thi “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Từ kinh nghiệm Hội thi điểm “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, để nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội thi các tỉnh, thành phố và khu vực, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có công văn số 241-CV/BTGTW ngày 14/6/2007 về việc thay đổi bộ câu hỏi và đáp án. Dưới đây là bộ câu hỏi mới thay cho 25 câu hỏi trước đó.

Xem tiếp
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đạt được...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''
(Website Quảng Bình) - Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 02-12-2011, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2252/UBND-NC về việc triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Xem tiếp
Hướng dẫn số 09-HD/TG của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ngày 12 tháng 3 năm 2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề ’’Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh ’’là đạo đức, là văn minh’’ gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong năm 2010.
Xem tiếp
Hướng dẫn số 385-HD/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ngày 22 tháng 6 năm 2009
Ngày 22 tháng 6 năm 2009, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã ban hành Hướng dẫn triển khai một số công việc trọng tâm Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009.
Xem tiếp
Kế hoạch 379-KH/ĐUK của Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng ngày 22 tháng 5 năm 2009
Ngày 22 tháng 5 năm 2009, Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Xem tiếp
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''
Ngày 22-4-2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nội dung như sau:
Xem tiếp
Công văn về việc triển khai thực hiện Bài phát biểu của Tổng Bí thư về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Xem tiếp
Kế hoạch Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐTW ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Ban Chỉ đạo Cuộc v­­­ận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động trong năm 2009 như sau:

Xem tiếp
Kế hoạch triển khai của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ khối cơ quan Dân chính Đảng và Ban chỉ đạo Đảng uỷ khối cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (kế hoạch số 149/KH-ĐUK, ngày 07/3/2007 thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Văn bản hướng dẫn thực hiện của Ban chỉ đạo Đảng uỷ khối số 171/HD-BCĐ, ngày 19/4/2007).

Xem tiếp
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động
Xem tiếp