Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đạt được...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''
(Website Quảng Bình) - Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 02-12-2011, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2252/UBND-NC về việc triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Xem tiếp
Hướng dẫn số 09-HD/TG của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ngày 12 tháng 3 năm 2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề ’’Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh ’’là đạo đức, là văn minh’’ gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong năm 2010.
Xem tiếp
Hướng dẫn số 385-HD/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ngày 22 tháng 6 năm 2009
Ngày 22 tháng 6 năm 2009, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã ban hành Hướng dẫn triển khai một số công việc trọng tâm Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009.
Xem tiếp
Kế hoạch 379-KH/ĐUK của Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng ngày 22 tháng 5 năm 2009
Ngày 22 tháng 5 năm 2009, Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Xem tiếp
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''
Ngày 22-4-2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nội dung như sau:
Xem tiếp
Công văn về việc triển khai thực hiện Bài phát biểu của Tổng Bí thư về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Xem tiếp
Kế hoạch Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐTW ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Ban Chỉ đạo Cuộc v­­­ận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động trong năm 2009 như sau:

Xem tiếp
Kế hoạch triển khai của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ khối cơ quan Dân chính Đảng và Ban chỉ đạo Đảng uỷ khối cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (kế hoạch số 149/KH-ĐUK, ngày 07/3/2007 thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Văn bản hướng dẫn thực hiện của Ban chỉ đạo Đảng uỷ khối số 171/HD-BCĐ, ngày 19/4/2007).

Xem tiếp
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động
Xem tiếp