Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 118/CTr-BCĐ 07 00:00:00.0/09/2018

Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2 2185/CTr-UBND 20 00:00:00.0/11/2017

Chương trình hành động triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

3 1593/CTR-UBND 31 00:00:00.0/08/2017

Chương trình hành động Thực hiện giai đoạn III Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Bình

4 61/CT-BCĐ 10 00:00:00.0/05/2017

Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Bình về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

5 689/CTr-UBND 25 00:00:00.0/04/2017

Chương trình thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 09-01-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW

6 445/CTr-UBND 22 00:00:00.0/03/2017

Chương trình thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

7 03/BCĐ 09 00:00:00.0/01/2017

Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

8 2299/UBND-NC 30 00:00:00.0/12/2016

Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2017

Trang : 1