Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2705/BC-VPUBND 03/08/2020

Báo cáo Tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tháng 7 năm 2020

2 178/BC-UBND 03/08/2020

Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

3 99/BCĐ 03/08/2020

Báo cáo Kết quả hoạt động an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

4 177/BC-UBND 31/07/2020

Báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập

5 174/BC-UBND 30/07/2020

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

6 176/BC-UBND 30/07/2020

Báo cáo Sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

7 175/BC-UBND 30/07/2020

Báo cáo việc triển khai, thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

8 173/BC-UBND 28/07/2020

Báo cáo Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2019

9 172/BC 28/07/2020

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2020 và triển khai nghị quyết số 01/NQ-CP

10 175/BCSĐ 23/07/2020

Báo cáo Đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”

11 168/BC-UBND 21/07/2020

Báo cáo thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Bình và một số định hướng phát triển trong giai đoạn tới

12 165/BC-UBND 20/07/2020

Báo cáo Công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025

13 164/BC-UBND 17/07/2020

Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020

14 163/BC-UBND 15/07/2020

Báo cáo Tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và xây dựng dự toán năm 2021; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

15 162/BC-UBND 15/07/2020

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16 161/BC-UBND 15/07/2020

Báo cáo Tình hình triển khai chương trình sử học đường giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh QB

17 160/BC 15/07/2020

Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư cong năm 2020 tỉnh QB đến hết tháng 4 năm 2020

18 159/BC-UBND 10/07/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg, 2086/QĐ-TTg, chương trình 135 năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020

19 155/BC-UBND 06/07/2020

Báo cáo Sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của TTCP

20 154/BC-UBND 03/07/2020

Báo cáo Kết quả việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp