Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1126/VPUBND 03 00:00:00.0/04/2020

Báo cáo Kết quả hoạt động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quý I năm 2020

2 1110/VPUBND 01 00:00:00.0/04/2020

Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

3 59/BC-UBND 01 00:00:00.0/04/2020

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” (giai đoạn 2015-2020)

4 57/BC-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 -2020, định hướng đến năm 2030”

5 55/BC-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý I năm 2020

6 53/BC-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm quý I năm 2020

7 54/BC-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2013- 2020

8 51/BC-UBND 25 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2019

9 49/BC-UBND 25 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu

10 50/BC-UBND 25 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

11 47/BC-UBND 24 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội Quỹ I năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

12 46/BC-UBND 23 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh

13 47/KH-BCD 20 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

14 77/BC-BCSĐ 20 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Kết quả rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên

15 42/BCĐ 18 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP năm 2019, Kế hoạch triển khai năm 2020

16 45/BC-UBND 17 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội qíu I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020

17 39/BCĐ 16 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án bảo đảm an ninh du lịch năm 2019, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020

18 42/BC-UBND 13 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo Tổng kết thực hiện Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh QB

19 70/BCSĐ 12 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

20 699/BC-VPUBND 06 00:00:00.0/03/2020

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 02 năm 2020

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp