Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 196/BC-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua "dân vận khéo" giai đoạn 2009- 2019

2 195/BC 16 00:00:00.0/09/2019

Báo cáo Tình hình thực hiện Biên bản Hội nghị cấp cao lần thứ XXI 9 tỉnh 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12

3 193/BC-UBND 11 00:00:00.0/09/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4 194/BC-UBND 11 00:00:00.0/09/2019

Báo cáo Tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra từ ngày 30/8/2019 đến ngày 05/9/2019

5 192/BC-UBND 05 00:00:00.0/09/2019

Báo cáo Tình hình dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2019

6 3238/BC-VPUBND 05 00:00:00.0/09/2019

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 08/2019

7 3237/BC-VPUBND 05 00:00:00.0/09/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Giao các sở, ngành, địa phương trong tháng 8/2019 và 8 tháng đầu năm 2019

8 190/BC-UBND 04 00:00:00.0/09/2019

Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác tổ chức, hoạt động và phát triển hệ thống trường phố thông dân tộc nội trú vùng dân tộc thiểu số và miền núi

9 3220/BC-VPUBND 04 00:00:00.0/09/2019

Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quý III năm 2019

10 189/BC-UBND 30 00:00:00.0/08/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP

11 188/BC-UBND 28 00:00:00.0/08/2019

Báo cáo Tình hình thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ năm 2016 đến tháng 6/2019.

12 187/BC-UBND 23 00:00:00.0/08/2019

Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh QB

13 120/BCĐ 22 00:00:00.0/08/2019

Báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”

14 185/BC-UBND 22 00:00:00.0/08/2019

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15 186/BC-UBND 22 00:00:00.0/08/2019

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng (Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019)

16 184/BC-UBND 21 00:00:00.0/08/2019

Báo cáo Tình hình thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17 118/BCĐ 21 00:00:00.0/08/2019

Báo cáo Kết quả giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật đối với Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

18 116/BCĐ 21 00:00:00.0/08/2019

Báo cáo giám sát công tác người khuyết tật

19 177/BC-UBND 12 00:00:00.0/08/2019

Báo cáo đề xuất nhu cầu vốn thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát triển dân tộc Chứt theo hướng bình đẳng, đồng đều giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2030”

20 176/BC-UBND 07 00:00:00.0/08/2019

Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế biển của tỉnh Quảng Bình gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 36/NQ/TW ngày 22/10/2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp