Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 27/BC-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng bình

2 468/BC-VPUBND 19 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng niệm vụ công tác năm 2020

3 25/BCĐ 19 00:00:00.0/02/2020

Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019

4 26/BC-UBND 19 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

5 22/BC-UBND 17 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ phối hợp năm 2020

6 20/BC-UBND 14 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 đến năm 2019

7 36/BCSĐ 13 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

8 18/BC-UBND 12 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL năm 2019

9 17/BC-UBND 12 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội

10 16/BCĐ 11 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

11 16/BC-UBND 11 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn NSTW hỗ trợ

12 15/BC-UBND 07 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào các cơ quan hành chính

13 305/BC-VPUBND 05 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 01 năm 2020

14 320/BC-VPUBND 05 00:00:00.0/02/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giáo các sở, ngành, địa phương trong tháng 01/2020

15 6/BC-UBND 17 00:00:00.0/01/2020

Báo cáo Tình hình thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019 và kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020

16 47/BC-VPUBND 07 00:00:00.0/01/2020

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương trong tháng 12/2019 và năm 2019 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

17 1/BC-UBND 03 00:00:00.0/01/2020

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác hội nhập quốc tế năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

18 4/BCS 03 00:00:00.0/01/2020

Báo cáo Kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW năm 2019

19 291/BC-UBND 31 00:00:00.0/12/2019

Báo cáo Kết quả xử lý đơn theo Công văn số 9840/VPCP-V.I ngày 05/6/2019 của VP UBND tỉnh

20 282/BCSĐ 31 00:00:00.0/12/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp