Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 248/BCSĐ 20 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

2 1928/UBND 20 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản

3 4253/VPUBND 15 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến Dự thảo Báo cáo Tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của UBND tỉnh

4 1909/UBND 15 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc phân bổ kế hoạch vốn đối ứng Dự án LRAMP từ nguồn vốn sự nghiệp chi cho công tác BDTX hệ thống đường địa phương, tỉnh Quảng Bình năm 2020.

5 4258/VPUBND-KGVX 15 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

6 4225/VPUBND 13 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

7 4209/VPUBND 13 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

8 4202/VPUBND 13 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định tổng biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.

9 4219/VPUBND 13 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019

10 4199/VPUBND 13 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 - 2020

11 4194/VPUBND 13 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh

12 4207/VPUBND 13 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, hợp nhất và đổi tên các thôn, bản, tổ dân phố.

13 4208/VPUBND 13 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

14 4222/VPUBND 13 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

15 4190/VPUBND 12 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

16 4169/VPUBND 12 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại năm 2020

17 4182/VPUBND 12 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020; dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách tỉnh năm 2020; dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2018.

18 4187/VPUBND 12 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2019.

19 4191/VPUBND 12 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

20 4162/VPUBND 11 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/ 2018 của HĐND tỉnh

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp