Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1339/KH-UBND 03/08/2020

Kế hoạch Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2000-2020)

2 1340/KH-UBND 03/08/2020

Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Quảng Bình

3 1297/KH-UBND 28/07/2020

Kế hoạch Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM) trên địa bàn tỉnh QB

4 1301/KH-UBND 28/07/2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

5 1284/KH-UBND 24/07/2020

Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 của tỉnh Quảng Bình

6 1280/KH-UBND 23/07/2020

Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

7 90/KH-BTC 23/07/2020

Kế hoạch Thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi " tỉnh Quảng Bình năm 2020

8 1243/KH-UBND 16/07/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

9 1196/KH-UBND 09/07/2020

Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) năm 2020 - 2021

10 1195/KH-UBND 09/07/2020

Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu (Td) tỉnh QB 2020

11 1189/KH-UBND 08/07/2020

Kế hoạch tổ chức gặp mặt, tuyên dương các điển hình tiên tiếntrong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020

12 1165/KH-UBND 03/07/2020

Kế hoạch Truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiếm y tế và kỷ niệm ngày Bảo hiếm y tế Việt Nam 01/07/2020

13 1130/KH-UBND 30/06/2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

14 1122/KH-UBND 29/06/2020

Kế hoạch Tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020

15 1113/KH-UBND 29/06/2020

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16 1099/KH-UBND 25/06/2020

Kế hoạch Triển khai tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17 1098/KH-UBND 25/06/2020

Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

18 1072/KH-UBND 22/06/2020

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao độngnông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTgngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ((2010-2020)

19 1062/KH-UBND 19/06/2020

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020”

20 1054/KH-UBND 19/06/2020

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp