Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1868/KH-UBND 12 00:00:00.0/11/2019

Kế hoạch Kiểm tra công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

2 4181/VPUBND 12 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

3 4190/VPUBND 12 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

4 4169/VPUBND 12 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại năm 2020

5 243/BC-UBND 12 00:00:00.0/11/2019

Báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2019

6 4445/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/11/2019

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Bình lần thứ XV năm 2020

7 4182/VPUBND 12 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020; dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách tỉnh năm 2020; dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2018.

8 4191/VPUBND 12 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

9 4187/VPUBND 12 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2019.

10 4452/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/11/2019

Quyết định về việc Phê duyệt mô hình thí điểm “Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” giai đoạn 2019 - 2020

11 35/2019/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/11/2019

Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng tỉnh

12 4152/VPUBND 11 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

13 4420/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/11/2019

Quyết định về việc Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hoàn Trạch để thực hiện Dự án tạo quỹ đất ở tại Thôn 5, xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch

14 4421/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/11/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Gia Ninh để thực hiện đấu giá các khu đất nhỏ lẻ tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh

15 4162/VPUBND 11 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/ 2018 của HĐND tỉnh

16 4425/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/11/2019

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

17 4161/VPUBND 11 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

18 4427/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/11/2019

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

19 4135/TB-VPUBND 08 00:00:00.0/11/2019

Thông báo Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11 năm 2019 (thứ 6, ngày 15/11/2019)

20 4134/VPUBND 08 00:00:00.0/11/2019

Công văn về việc xin ý kiến thành viên UBND tỉnh Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp