Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Năm hiển thị:
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
13
Lao động dạy nghề
40
Phòng cháy chữa cháy
4
Công thương
135
Tài nguyên
60
Chính sách xã hội
3
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
16
Báo chí - Xuất bản
87
Nông thôn mới
96
Cải cách hành chính
5
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
1
Lao động công đoàn
21
Xây dựng
108
Thủ tục hành chính
50
Công nghiệp
7
Bảo vệ bí mật nhà nước
44
Thể thao
105
Pháp luật
12
Ngoại vụ
18
Doanh nghiệp
225
Quy hoạch
13
Thủy lợi
95
PC Lụt bão
7
Địa chính
12
Lao động Xã hội
111
Kế hoạch - Đầu tư