Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Năm hiển thị:
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
12
Lao động dạy nghề
36
Phòng cháy chữa cháy
1
Công thương
131
Tài nguyên
60
Chính sách xã hội
3
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
16
Báo chí - Xuất bản
81
Nông thôn mới
91
Cải cách hành chính
4
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
1
Lao động công đoàn
18
Xây dựng
90
Thủ tục hành chính
48
Công nghiệp
7
Bảo vệ bí mật nhà nước
37
Thể thao
97
Pháp luật
11
Ngoại vụ
11
Doanh nghiệp
225
Quy hoạch
9
Thủy lợi
95
PC Lụt bão
7
Địa chính
12
Lao động Xã hội
109
Kế hoạch - Đầu tư