Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 1165/UBND-TH 17 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc cử lãnh đạo tham gia TXCT sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

101 2573/VPUBND-TNMT 16 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

102 2558/VPUBND-NC 16 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc chuẩn bị làm việc với Đoàn liên ngành Trung ương khảo sát Phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2021

103 2529/VPUBND 12 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ

104 1141/UBND-TH 12 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc phối hợp tuyên truyền kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (Khóa XI).

105 2533/VPUBND-KTTH 12 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc phối hợp với Kiểm toán Nhà nước Khu vực II về khảo sát, thu thập thông tin lập kế hoạch Kiểm toán năm 2020

106 2506/VPUBND 11 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc tham mưu xây dựng báo cáo phục vụ công tác giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

107 2490/VPUBND-TH 10 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc tham mưu báo cáo điển hình về một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội.

108 1126/UBND-KGVX 10 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ

109 1124/UBND-NC 10 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư

110 1119/UBND-NC 10 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

111 1120/UBND-TNMT 10 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư

112 116/UBND-KT 09 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

113 2481/VPUBND-KGVX 09 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành phần

114 1112/UBND 09 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện kế hoạch Cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)

115 2466/VPUBND-KGVX 09 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch

116 Công văn 08 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc lựa chọn dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh Miền Trung

117 1105/UBND 08 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

118 2452/VPUBND-KSTT 08 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện gửi, nhận VBĐT có ký số

119 2422/VPUBND 05 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc Tiến độ triển khai thực hiện trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống QLVB&ĐH trong tháng 6/2019

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp