Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 2418/VPUBND-XDCB 04 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc chính sách hỗ trợ người công với cách mạng về nhà ở

121 1084/UBND-KGVX 03 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc cấp kinh phí triển khai kiểm nghiệm nhanh ATTP tại các chợ trung tâm

122 2392/VPUBND-TH 03 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc thay Phụ lục kèm theo Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh

123 1083/UBND-KGVX 03 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ

124 1078/UBND-TNMT 03 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc đóng cửa các bãi rác trên địa bàn tỉnh.

125 1072/UBND-KT 02 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

126 1069/UBND-VX 02 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019

127 2363/VPUBND-TNMT 02 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc tham mưu báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới.

128 2364/VPUBND-XDCB 02 00:00:00.0/07/2019

Công văn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng

129 2341/VPUBND-NC 28 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc tham mưu xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp

130 1047/UBND 27 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 724/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

131 2267/VPUBND-TNMT 25 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xin ý kiến bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

132 2268/VPUBND-TNMT 25 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương.

133 2266/VPUBND-KT 25 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xin ý kiến Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường HCM nhánh Đông

134 1030/UBND-KGVX 25 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc thời gian treo quốc kỳ và tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi

135 2274/VPUBND-TNMT 25 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh.

136 2244/VPUBND-KT 24 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc tham mưu hoàn thiện Kế hoạch phòng chống thiên tai

137 2233/VPUBND-KSTT 21 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc xây dựng và phê duyệt quy trình tin học hóa trong giải quyết TTHC

138 998/UBND-TH 21 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018

139 985/UBND-NC 20 00:00:00.0/06/2019

Công văn về việc giải quyết các chế độ, chính sách cho công dân tỉnh Quảng Bình theo diện Thỏa thuận DCTD&KHKGT quay về địa phương sinh sống

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp