Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 104/2008/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

181 95/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009.

182 94/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2007.

183 100/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về việc Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2009 của tỉnh Quảng Bình.

184 97/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2009.

185 98/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông).

186 99/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình lần thứ 4.

187 96/2008/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/12/2008

Nghị quyết về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí mới trên địa bàn tỉnh.

188 87/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/07/2008

Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình.

189 91/2008/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/07/2008

Nghị Quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

190 90/2008/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/07/2008

Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

191 89/2008/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/07/2008

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010.

192 72/2007/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2007

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

193 71/2007/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2007

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006-2010.

194 70/2007/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2007

Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

195 69/2007/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2007

Nghị quyết về việc điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

196 68/2007/NQ-HĐND 12 00:00:00.0/07/2007

Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 -2010.

197 62/2006/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007.

198 63/2006/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Bình năm 2007.

199 64/2006/NQ-HĐND 08 00:00:00.0/12/2006

Nghị quyết về phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  Tiếp